Các khoản vay từ Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang (FHA) và Cơ quan Cựu chiến binh (VA) có sẵn ở Hoa Kỳ và giúp mọi người có tài chính có nhà riêng. Mặc dù các khoản vay FHA và VA có cùng mục đích với các khoản vay nhà ở, chúng khác nhau trong các chương trình khác nhau.

Khi FHA xuất hiện vào năm 1934, Vienna được tạo ra vào năm 1944, một vài năm sau đó. Cục Quản lý Nhà ở Liên bang, một phần của chính phủ, đảm bảo các khoản vay FHA. Mặt khác, Bộ Cựu chiến binh, một bộ phận của Bộ Cựu chiến binh, đảm bảo cho VA vay tiền.

Mặc dù tất cả mọi người đều đủ điều kiện cho các khoản vay FHA, nhưng chỉ những VA đã vay hoặc nghỉ hưu từ VA mới đủ điều kiện. Một sự khác biệt lớn khác có thể thấy giữa các khoản vay FHA và VA là giảm chi phí. Trong khi FHA chỉ cho phép tài trợ 96%, VA cho phép tài trợ 100%.

Khi xem xét chính sách bảo lãnh giữa các khoản vay FHA và VA, tín dụng khác có trong bảo hiểm thế chấp không cần thiết.

Khi FHA đi kèm với khoản thanh toán ban đầu, sẽ không có khoản thanh toán nào trên VA. Các khoản vay VA cung cấp lãi suất cố định và các khoản vay có sẵn cho bất kỳ cựu chiến binh nào, bất kể lịch sử tín dụng. Họ cũng đi kèm với những hạn chế về chi phí đóng cửa. Các khoản vay FHA, mặt khác, đi kèm với lãi suất linh hoạt. Tuy nhiên, cũng có một lựa chọn về lãi suất cho các khoản vay FHA. Có thể thấy rằng lãi suất cố định cho các khoản vay VA thấp hơn lãi suất FHA.

Kết luận: 1. Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang, là một phần của chính phủ, đảm bảo các khoản vay FHA. Mặt khác, Bộ Cựu chiến binh, một bộ phận của Bộ Cựu chiến binh, đảm bảo cho VA vay tiền. 2. VA cho phép tài trợ 100% nếu FHA chỉ cho phép tài trợ 96%. 3. Khi tất cả mọi người đủ điều kiện cho các khoản vay FHA, VA có thể được sử dụng bởi các cựu chiến binh đã bị cách chức hoặc vẫn đang phục vụ để vay. Các khoản vay FHA đi kèm với bảo hiểm thế chấp không cần thiết cho các khoản vay VA. Mặc dù các khoản vay FHA đi kèm với các khoản thanh toán ban đầu, VA không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán ban đầu nào. 4. Các khoản vay VA đi kèm với lãi suất cố định nhưng FHA đi kèm với lãi suất linh hoạt.

Tài liệu tham khảo